Dostępność

WstępUrząd Gminy Świętajno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://e-obywatel.swietajno.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-04.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
  • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywanych przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).


Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek Suliński , adres e-mail: informatyk@swietajno.pl , telefon: 875207025.


Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Dostosowanie wejść do budynków: TAK
Dostosowanie korytarzy: TAK
Dostosowanie schodów: Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Dostosowanie wind: W budynku nie ma windy.
Dostępność pochylni: Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na paterze.
Dostępność platform: nie dotyczy
Dostępność informacji głosowych: Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Dostępność pętli indukcyjnych: W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Dostosowanie parkingów: Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Prawo wstępu z psem asystującym: Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Dostępność tłumacza języka migowego:W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30.


Dodatkowe informacje

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury, mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności - klawisz TAB. Linki, także te prowadzące do serwisów zewnętrznych, otwierają się w tym samym oknie. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Kontrast elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu,
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

  • Firefox, Chrome, Internet Explorer: [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok, [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
  • Opera: [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok, [-] aby pomniejszyć widok

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje: Wersja kontrastowa, Zmiana rozmiaru czcionki.

Wersja kontrastowa dla osób niedowidzących


Serwis eObywatel obejmuje zarówno wersję domyślną jak i wysokokontrastową dedykowaną osobom niedowidzącym. Wersja kontrastowa jest przygotowana w trybie tekstowym, pozbawionym grafiki gdzie treść jest prezentowana za pomocą białej czcionki na czarnym tle. Przejście do wersji z wysokim kontrastem jest dostępne z poziomu każdej strony serwisu eObywatel.

Klawisze dostępu


Przeglądarki internetowe umożliwiają nawigację po serwisie za pomocą zdefiniowanych skrótów klawiszowych. Kombinacja klawiszy jest różna w zależności od przeglądarki jak i systemu operacyjnego, co prezentuje poniższa tabela.

Skróty klawiszowe


Skrót klawiszowy Akcja
ALT + 1 Strona główna
ALT + 2 Karty Informacyjne
ALT + 3 Platforma powiadomień
ALT + 4 Płatności online
ALT + 5 Wypełnij formularz
ALT + 6 Dokumenty przychodzące