Karty informacyjne

(Jak załatwić sprawę w urzędzie)
Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek rolny
Podatek od środków transportowych
Informacja w sprawie podatku leśnego
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Informacja w sprawie podatku rolnego
Nadanie numeru porządkowego budynku
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów
Naliczanie i rozliczanie opłat za wywóz odpadów
Wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, bądź o wysokości zaległości
Przyznanie dodatku mieszkaniowego
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Dodatek energetyczny
Udostępnienie informacji publicznej
Korekta informacji w sprawie podatku leśnego
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego
Korekta informacji w sprawie podatku od nieruchomości
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości
Korekta informacji w sprawie podatku rolnego
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego
korekta deklaracji na podatek leśny
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgłoszenie wygaśnięcia dla podatku - leśny
Korekta deklaracji od nieruchomości niezamieszkałych
Korekta deklaracji od nieruchomości zamieszkałych
Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości
Zgłoszenie wygaśnięcia dla podatku - nieruchomości
Korekta deklaracji na podatek od środków transportowych
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych
Korekta deklaracji na podatek rolny
Zgłoszenie wygaśnięcia dla podatku - rolny
Płatności z tytułu opłat czynszowych
Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
Wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu ważności