Zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów

Urząd Gminy Świętajno
Świętajno 104, 19-411 Świętajno
telefon: 87 52 07 010 fax: 87 52 15 414
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.)

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów powinien zawierać

(art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody):

 

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

 

 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

 

 • zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;

 

 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

 

 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

 

 1. posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

 

 1. nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

 

 • wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

 

 • miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 

 • rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

 

 • projekt planu:

 

 1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub

 

 1. przesadzenia drzewa lub krzewu

 

– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

 

 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

 

11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom

określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

 

W przypadku, kiedy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, do wniosku należy załączyć zgodę właściciela na usunięcie drzew (nie dotyczy użytkowników wieczystych).

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Świętajno
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
 • DOC Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
 • DOC Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów
 • DOC Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

 Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej);

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Gminy Świętajno:

61 9339 0006 0010 0100 0707 0001

Termin załatwienia sprawy
 • W ciągu miesiąca od daty złożenia WNIOSKU, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.

 • W ciągu 21 dni od daty złożenia ZAWIADOMIENIA zostaną przeprowadzone oględziny w terenie, następnie w terminie 14 dni od oględzin organ może wyrazić ewentualny sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

Szczegółowe pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania zawiera każda wydana decyzja

Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi
 1. I. Nie nalicza się opłat za usunięcie:

  1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

  2) drzew lub krzewów, jeżeli usuniecie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

  3) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego;

  4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

  5) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;

  6) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130cm nie przekracza:

  - 120cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

  - 80cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

  w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

  7) krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

  8) drzew lub krzewów z związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;

  9) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

  10) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

  11) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

  12) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;

  13) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonywania i utrzymania tych urządzeń;

  14) drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonu lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

  II. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków (art. 83a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody).

  III. Przepisów ustawy dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, pobierania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do drzew i krzewów (art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody):

  1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2;

  2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenach zieleni;

  3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:

  • 80cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

  • 65cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego,  robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

  4) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

  5) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

  6) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

  7) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

  8) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

  9) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z walów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

  10) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

  11) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

  12) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

  13) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

  13) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

  14) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

  15) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

  - jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu.

  - inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewo lub krzewy stanowią złomy lub wywroty;

  15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f (obecnie bożodrzew gruczołowaty)

 

 

Krzysztof Wierciszewski Inspektor ds. ds. ochrony środowiska, zabytków i drogownictwa

Pokój Nr 11. (parter)
Tel.: 87 5207024