Naliczanie i rozliczanie opłat za wywóz odpadów

Urząd Gminy Świętajno
Świętajno 104, 19-411 Świętajno
telefon: 87 52 07 010 fax: 87 52 15 414
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 29 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r., poz. 19)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 800)
 • Uchwała Nr XXIII/115/16 Rady Gminy Świętajno z dnia 28 października 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świętajno (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016r., poz. 4183)

–        Uchwała Nr XXXVI/175/17 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świętajno (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017r., poz. 4929)

 • Uchwała Nr XX/99/16 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016r., poz. 2951)

–        Uchwała Nr XXI/104/16 Rady Gminy Świętajno z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016r., poz. 3370)

 • Uchwała Nr XX/98/16 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016r., poz. 2950)

–        Uchwała Nr XXXVI/176/17 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017r., poz. 4930)

 • Uchwała Nr XXIII/132/12 Rady Gminy Świętajno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013r., poz. 567)
 • Uchwała Nr V/21/15 Rady Gminy Świętajno z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015r., poz. 684)

–        Uchwała Nr XXXVIII/190/18 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały o wyborze metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2018r., poz. 1052)

 • Uchwała Nr V/22/15 Rady Gminy Świętajno z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015r., poz. 685)
Wymagane wnioski

Wypełniony druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Świętajno
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

 Usługa złożenia deklaracji jest bezpłatna

Termin załatwienia sprawy
 1. Wprowadzenie danych ze złożonej deklaracji do systemu informatycznego „Odpady”
 2. W przypadku prawidłowo wypełnionej deklaracji załatwienie sprawy następuje niezwłocznie
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi