Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Urząd Gminy Świętajno
Świętajno 104, 19-411 Świętajno
telefon: 87 52 07 010 fax: 87 52 15 414
Podstawa prawna

Podstawa prawna

1.    ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1445 ze zm.);

2.    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm);

3.    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 ze  zm.);

4.    rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).

Wymagane wnioski

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

1.    wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu);

2.    deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego;

3.    zaświadczenia potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów (brutto) gospodarstwa domowego za 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku wg deklaracji o dochodach;

 

Zarządca budynku zobowiązany jest do:

1.    podania aktualnego numeru konta bankowego;

2.    podania informacji o stanie zadłużenia czynszowego;

3.    wypełnienia druku „Informacja zarządcy” dotycząca struktury lokalu i wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku;

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1.    dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał+ksero) np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu socjalnego lub zamiennego;

2.    jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć fakturę vat za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy;

3.    dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:

•       zaświadczenie zakładu pracy o dochodach;

•       emerytura/renta – decyzja ZUS lub przekazy pocztowe z 3 miesięcy, lub zaświadczenie z ZUS;

•       alimenty – wyrok sądu (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona lub otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego – decyzja) lub oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych lub których egzekucja nie jest prowadzona przez komornika);

•       uczniowie/studenci – zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;

•       pomoc Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zaświadczenie określające rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Wójt Gminy Świętajno ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Świętajno
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • DOC Oświadczenia o dochodach
  • DOC Zaświadczenie o dochodach
  • PDF Deklaracja o wysokości dochodów
  • PDF Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Termin załatwienia sprawy

Dodatek przysługuje wyżej wymienionym osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego
uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1.925,00 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,
tj. 1.375,00 zł, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Od 01.03.2019 r. najniższa emerytura wynosi 1.100 zł.

 Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Świętajno.

Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi