Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Urząd Gminy Świętajno
Świętajno 104, 19-411 Świętajno
telefon: 87 52 07 010 fax: 87 52 15 414
Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
Wymagane wnioski

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świętajno lub wysłać pocztą na adres : Urząd Gminy Świętajno, Świętajno 104, 19-411 Świętajno.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Świętajno
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • DOC Formularz papierowy
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł można wnieść:

  • bezgotówkowo na rachunek:

BS Olecko Oddział Świętajno
Nr 61 9339 0006 0010 0100 0707 0001 z dopiskiem "opłata skarbowa – zaświadczenie z planu".

  • gotówkowo w kasie w budynku Urzędu Gminy

od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30-15.30.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku.

Z opłaty skarbowej zwolnione są podania i załączniki do podań składane przez organ administracji rządowej lub samorządowej, jednostki budżetowe.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

- do 7 dni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi

Ewelina Maj – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej

tel. 87 520 70 24

e-mail: emaj@swietajno.pl

parter – pokój 11