Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Urząd Gminy Świętajno
Świętajno 104, 19-411 Świętajno
telefon: 87 52 07 010 fax: 87 52 15 414
Podstawa prawna

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie decyzji wraz z załącznikami:

- 2 egz. kopii mapy zasadniczej (czyste) lub w przypadku jej braku kopia mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren inwestycji oraz obszar otaczający, celem wykonania analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu (granice obszaru analizowanego winne wynosić minimum trzykrotną szerokość frontu działki wokół terenu wskazanego pod zabudowę, lecz nie mniej niż 50m ) w skali 1:500 lub 1:1000. /podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu  ustalania wymagań dotyczących  nowej  zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003 r./,

 

- Kserokopia fragmentu w/w mapy z graficzną propozycją lokalizacji usytuowania obiektów objętych wnioskiem (w tym również planowane dojazdy z drogi publicznej) ,

- Odbitka z mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, umożliwiająca identyfikację położenia inwestycji w stosunku do otaczających terenów,

- Ewentualnie rysunki charakteryzujące planowane obiekty budowlane - koncepcja architektoniczna budynków,

- Zapewnienia, umowy lub warunki techniczne przyłączenia dotyczące dostępu do infrastruktury technicznej (energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej itp.) wydane inwestorowi przez zarządców sieci.

- Zapewnienie lub umowa uprawnionego przewoźnika, gwarantująca odbiór ścieków ze zbiornika lub osadów z oczyszczalni,

- Dokument potwierdzający prawo dostępu do drogi publicznej (jeśli działka wskazana pod zabudowę nie graniczy z pasem drogi publicznej lub pasem gminnej drogi wewnętrznej),

 

- Wypis z rejestru gruntów na działkę objętą wnioskiem,

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),

- Dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (jedynie w przypadku występowania o wydanie decyzji związanej z gospodarstwem rolnym),

- Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej (jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika),

- Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej,

 

- Inne dokumenty mające wpływ na ustalenie warunków zabudowy;

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Świętajno
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • DOC Wniosek o wydanie decyzji (do edycji|)
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Opłatę skarbową można wnieść na konto BS Olecko Oddział Świętajno
Nr 61 9339 0006 0010 0100 0707 0001 lub opłacić w kasie urzędu w wysokości:

  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 598 zł – z opłaty zwolnieniu podlega wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy,
  • przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby – 56 zł;
  • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł

Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej zwolnieniu podlegają: jednostki budżetowe – art.7 pkt.2, jednostki samorządu terytorialnego – art.7 pkt.3, pełnomocnictwo dla małżonka, rodzeństwa – załącznik cz. IV ppkt.3. 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

  • od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,

• od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty – art. 6 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, organ I instancji wezwie wnioskodawcę w trybie art. 64 §2 k.p.a. do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Postępowanie administracyjne może trwać do 3 miesięcy z uwagi na uzgodnienia wymagane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz potrzebę przeprowadzenia procedury administracyjnej wymaganej przepisami prawa.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Wójta Gminy Świętajno do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi

Ewelina Maj – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej

tel. 87 520 70 24

e-mail: emaj@swietajno.pl

parter – pokój 11