Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Urząd Gminy Świętajno
Świętajno 104, 19-411 Świętajno
telefon: 87 52 07 010 fax: 87 52 15 414
Podstawa prawna

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

Wymagane wnioski
  1. Wniosek o wydanie decyzji wraz z załącznikami:

- 2 kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, a dla inwestycji liniowych także w skali 1:2000, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar (nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki, nie mniej jednak niż 50 m), na który inwestycja będzie oddziaływać, z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem,

-odbitka z mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, umożliwiająca identyfikację położenia inwestycji w stosunku do otaczających terenów,

- koncepcja zagospodarowania terenu opracowana na kopii mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),
- dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (jedynie w przypadku występowania o wydanie decyzji związanej z gospodarstwem rolnym).

2. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

3. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Świętajno
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • DOC Formularz papierowy
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Opłaty wnoszone są w punkcie kasowym Urzędu lub na rachunek Urzędu w wysokości:

- 17 zł - za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika
- 107 zł - za wydanie decyzji o warunkach zabudowy / o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- 56 zł - za przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu

Nie podlegają opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego – art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy o opłacie skarbowej.

Wpłaty można dokonać:

  • bezgotówkowo na rachunek:

BS Olecko Oddział Świętajno
Nr 61 9339 0006 0010 0100 0707 0001 z dopiskiem " za wydanie decyzji o warunkach zabudowy".

  • gotówkowo w kasie w budynku Urzędu Gminy

od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30-15.30.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (data doręczenia organowi kompletnego wniosku). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Wójta Gminy Świętajno do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi

Ewelina Maj – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej

tel. 87 520 70 24

e-mail: emaj@swietajno.pl

parter – pokój 11