Dodatek energetyczny

Urząd Gminy Świętajno
Świętajno 104, 19-411 Świętajno
telefon: 87 52 07 010 fax: 87 52 15 414
Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.755 z późn. zm.)

2.    Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096 ze zm.)

3.    Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego od 01 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. (M.P. z 2018 r., poz. 450).

4.    Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1509 z późn. zm.)

Wymagane wnioski

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 01 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy tej energii w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie w roku kalendarzowym:

1.    dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotna – 900 kWh

2.    dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 1250 kWh

3.    dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 1500 kWh.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 01 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. , wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w ww. okresie wynosi:

1.    dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,35 zł miesięcznie,

2.    dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,77 zł miesięcznie

3.    dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,92 zł miesięcznie.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 01 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do dnia 30 kwietnia 2019 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

1.    kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energi)

 

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Świętajno
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF DOC Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej - art. 4 zał. I p.53 pp.2 Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.

Zryczałtowany dodatek energetyczny zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest wolny od podatku dochodowego.

Termin załatwienia sprawy

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacany jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym wypłacany jest do dnia 30 stycznia.

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacany:

1.    na rachunek bankowy osoby wnioskującej

2.    w kasie Urzędu Gminy w Świętajnie

3.    przekazem pocztowym (w szczególnych przypadkach)

Tryb odwoławczy

 Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztyniew terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Urzędu Gminy w Świętajnie.

Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi

Wiesława Rogoża – inspektor ds. ds. wymiaru podatków i opłat, dodatków mieszkaniowych oraz księgowości podatkowej

Pokój Nr 16. (I piętro)
Tel.: 87 5207022