Udostępnienie informacji publicznej

Urząd Gminy Świętajno
Świętajno 104, 19-411 Świętajno
telefon: 87 52 07 010 fax: 87 52 15 414
Podstawa prawna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

- pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Świętajno

elektronicznej na adres email: ug@swietajno.pl lup poprzez platformę e- PUAP na adres skrytki: /ugswietajno/SkrytkaESP Wzór wniosku stanowi załącznik do procedury.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:

  1. przedmiotu wniosku,

  2. sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej,

  3. danych umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wymagane wnioski
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Świętajno
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • DOC Formularz papierowy
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Udostępnienie informacji publicznej nie podlega opłacie skarbowej, z zastrzeżeniem art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.).

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Świętajnie, a w przypadku gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie Urzędu Gminy w Świętajno powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni o przyczynach opóźnienia oraz o terminie w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do urzędu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz o umorzeniu postępowania przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

 

W przypadku bezczynności Organu w sytuacji złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej wnioskodawcy służy prawo wniesieniaskargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi. Wniesienie skargi na bezczynność nie wymaga wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Wniesienie skargi na bezczynność nie jest ograniczone terminem.

Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi