Korekta informacji w sprawie podatku leśnego

Urząd Gminy Świętajno
Świętajno 104, 19-411 Świętajno
telefon: 87 52 07 010 fax: 87 52 15 414
Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
  3. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/86/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
Wymagane wnioski
  1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IPL-1.
  2. Dokumenty potwierdzające prawo własności, posiadania lub użytkowania nieruchomości np. akt notarialny, postanowienie sądowe, umowa dzierżawy, wyciąg z księgi wieczystej, zawiadomienie o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków, itp.

 

Informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku leśnym.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Świętajno
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. Formularz Online
Opłaty
Zapłać
Termin załatwienia sprawy

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnej informacji wydawana jest decyzja ustalająca wysokość podatku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

 

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi