Korekta deklaracji od nieruchomości zamieszkałych

Urząd Gminy Świętajno
Świętajno 104, 19-411 Świętajno
telefon: 87 52 07 010 fax: 87 52 15 414
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 29 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r., poz. 19)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 800)
 • Uchwała Nr XXIII/115/16 Rady Gminy Świętajno z dnia 28 października 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świętajno (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016r., poz. 4183)

–        Uchwała Nr XXXVI/175/17 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świętajno (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017r., poz. 4929)

 • Uchwała Nr XX/99/16 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016r., poz. 2951)

–        Uchwała Nr XXI/104/16 Rady Gminy Świętajno z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016r., poz. 3370)

 • Uchwała Nr XX/98/16 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016r., poz. 2950)

–        Uchwała Nr XXXVI/176/17 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017r., poz. 4930)

 • Uchwała Nr XXIII/132/12 Rady Gminy Świętajno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013r., poz. 567)
 • Uchwała Nr V/21/15 Rady Gminy Świętajno z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015r., poz. 684)

–        Uchwała Nr XXXVIII/190/18 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały o wyborze metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2018r., poz. 1052)

 • Uchwała Nr V/22/15 Rady Gminy Świętajno z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015r., poz. 685)
Wymagane wnioski

Wypełniony druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Świętajno
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
 1. Formularz online
Opłaty
Zapłać

 Usługa złożenia deklaracji jest bezpłatna

Termin załatwienia sprawy
 1. Wprowadzenie danych ze złożonej deklaracji do systemu informatycznego „Odpady”
 2. W przypadku prawidłowo wypełnionej deklaracji załatwienie sprawy następuje niezwłocznie
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi