Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych

Urząd Gminy Świętajno
Świętajno 104, 19-411 Świętajno
telefon: 87 52 07 010 fax: 87 52 15 414
Podstawa prawna

– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.),
– ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. Z 2017 r. poz. 1785 ze zm.),
– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025),
– ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 362),
– uchwała Nr XXXVI/170/17 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4926).

Wymagane wnioski

1. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 (stanowi zał. nr 1 do karty usługi)

2. Załącznik do deklaracji DT-1 – DT-1A (zał. nr 2 do karty usługi)

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Świętajno
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. Formularz online
Opłaty
Zapłać

Jeżeli obowiązek powstał:
– w latach poprzednich (kontynuacja obowiązku podatkowego), podatek jest płatny w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do 15 września każdego roku,
– po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach:
– I rata – w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
– II rata – do dnia 15 września roku podatkowego.
– po dniu 1 września podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 Gdzie należy opłacać

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Świetajno

Nr 61 9339 0006 0010 0100 0707 0001

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Świętajno i składa się je w Sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.

Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi

Wiesława Rogoża – inspektor ds. ds. wymiaru podatków i opłat, dodatków mieszkaniowych oraz księgowości podatkowej

Pokój Nr 16. (I piętro)
Tel.: 87 5207022