Informacja w sprawie podatku rolnego

Urząd Gminy Świętajno
Świętajno 104, 19-411 Świętajno
telefon: 87 52 07 010 fax: 87 52 15 414
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
Wymagane wnioski
 1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IPR-1.
 2. Dokumenty potwierdzające prawo własności, posiadania lub użytkowania nieruchomości np. akt notarialny, postanowienie sądowe, umowa dzierżawy, wyciąg z księgi wieczystej, zawiadomienie o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków, itp.

 

Informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Świętajno
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
 • PDF DOC Formularz papierowy obowiązujący do 1.07.2019
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
 1. Formularz IR-1 obowiązuje od 1.07.2019
 2. Formularz ZIR-1 obowiązuje od 1.07.2019
 3. Formularz ZIR-2 obowiązuje od 1.07.2019
 4. Formularz ZIR-3 obowiązuje od 1.07.2019
Opłaty
Zapłać
Termin załatwienia sprawy

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnej informacji wydawana jest decyzja ustalająca wysokość podatku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

 

Sposób załatwienia:

 1. Osobiście w siedzibie urzędu.
 2. Poprzez pocztę tradycyjną.
 3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi