Nadanie numeru porządkowego budynku

Urząd Gminy Świętajno
Świętajno 104, 19-411 Świętajno
telefon: 87 52 07 010 fax: 87 52 15 414
Podstawa prawna
  • Art. 47a ust. 1 pkt 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725),
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.01.2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U z 2012 r., poz. 125
Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie postanowienia może być złożony w formie:

-  pisemnej 

-  elektronicznej na adres email lub poprzez platformę e- PUAP 

Wzór wniosku stanowi załącznik do procedury.

Wniosek o wydanie postanowienia winien zawierać określenie:

  1. danych osoby / właściciela umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku,
  2. przedmiotu wniosku - miejscowość / obręb, karta mapy, nr działki ewidencyjnej, ulica.
Wymagane załączniki
  1. Kopia mapy z zaznaczoną lokalizacją przedmiotowego budynku.
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Świętajno
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • DOC Formularz papierowy
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać
Termin załatwienia sprawy

14 dni

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi

Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu.

W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

 

 

Ewelina Maj – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej

tel. 87 520 70 24

e-mail: emaj@swietajno.pl

parter – pokój 11