Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 

1. Nr. zaświadczenia

 

Nazwa i adres organu podatkowego

Miejscowość: 

Data: 

 

ZAS-W

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

 

   
2. Kolejny nr egz. / ogółem liczba egzemplarzy*)
/
Podstawa prawna: Art. 306e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201).

 A. DANE WNIOSKODAWCY

 A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

 3.

 
 

   4. 

 

 Nazwisko:
Pierwsze imię: 

 5. Data urodzenia

 A.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

 6. Kraj

  7. Województwo

 8. Powiat

 9. Gmina

 10. Ulica

 11. Nr domu

 12. Nr lokalu

13. Miejscowość

  

 14. Kod pocztowy

 15. Poczta

 
Odpowiednie części I, II i III wypełnia się w zależności od żądanego przez wnioskodawcę zakresu informacji.
 
 
 

I. Zaświadcza się, że nie ujawniono zaległości podatkowych / ujawniono zaległości podatkowe **)wnioskodawcy, wymienionego w części A, 

wg stanu na dzień 
wynoszą ogółem zł , słownie:
z tego, z tytułu 
za okres  w kwocie zł 
z tego, z tytułu 
za okres  w kwocie  zł 
z tego, z tytułu 
za okres  w kwocie  zł 
z tego, z tytułu 
za okres  w kwocie zł 
 
 
 
 
II. Zaświadcza się, że nie ujawniono odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa / ujawniono odsetki za zwłokę, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa **)wnioskodawcy, wymienionego w części A, 
wg stanu na dzień 
wynoszą ogółem zł, słownie: 
z tego, od zaliczki 
za okres  w kwocie 
z tego, od zaliczki 
za okres  w kwocie  zł 
z tego, od zaliczki 
za okres  w kwocie  zł 
z tego, od zaliczki 
za okres  w kwocie  zł 
 
 
 
 
III. Zaświadcza się, że wnioskodawcy wymienionemu w części A: 1) **)
kwota  zł  została odroczona do dnia  
kwota  zł  została odroczona do dnia  
kwota  zł  została odroczona do dnia  
kwota  zł  została odroczona do dnia  
 
kwota  zł  została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu      
kwota  zł . została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu    
kwota  zł  została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu      
kwota  zł  została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu      
 
 
 
 
IV. Zaświadcza się, że wobec wnioskodawcy wymienionego w części A:**)
 
1.jest prowadzone postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązańwnioskodawcy 
 
2. jest prowadzone postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczeniaskarbowe
 
 
 
 
V. Na podstawie art. 306e § 3 oraz w związku z art. 306e § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa informuje się, że   prowadzone postępowanie  mające na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań wnioskodawcy lub odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja  podatkowa  albo  postępowanie   mające  na  celu  ustalenie  lub  określenie  wysokości  zobowiązańwnioskodawcy lub odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa zostało zakończone. 
 
 
 
 
VI. **) Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości zł, słownie: 
 
 
 
 
VII. **)  Nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie
 
 
 
 
 
VIII. **)   **)na podstawie