Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Deklaracja na podatek od środków transportowych

 

 Dane osobowe 
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania 
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt 
Telefon:
Email:

 Adres skrytki ePUAP: 

 Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:

 

1a. NIP
1b. PESEL
 
DT-1(5)
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

4. Rok

Podstawa prawna:
Art. 9 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.
Składający: Podatnicy podatku od środków transportowych.
Termin składania:
Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.
Miejsce składania: Siedziba organu podatkowego właściwego według miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
5. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego
B. DANE PODATNIKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

6.Podatnik:

 7a. Nazwa Pełna7b. Nazwisko

7c. Pierwsze imię

7d. Data urodzenia

 B.2. ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA

 8. Kraj:

 9. Województwo:

 10. Powiat:

 11. Gmina:

15. Miejscowość:
 12. Ulica:

 13. Numer domu:

 14. Numer lokalu:

 16. Kod pocztowy:
 17. Poczta:

C. OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI
18. Przyczyny złożenia deklaracji:
19. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego, w którym poprzednio składano deklarację na podatek od środków transportowych

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem środków transportowych zwolnionych z podatku)
W przypadku wybrania w polu nr. 18 pozycji nr 2, 3, 5 lub 6 podatnik wypełnia deklarację i załącznik tylko w zakresie pojazdów, co do których obowiązek podatkowy powstał, wygasł lub złożona wcześniej deklaracja została wypełniona nieprawidłowo.
 Rodzaje środków transportowychLiczba pojazdów niepozostających we współwłasności Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Kwota podatku
zł, gr
 abcde
D.1
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  20.
21.
22.
23.
D.2
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  24.
25.
26.
27.
D.3 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 28.
29.
30.
31.
D.4 Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 32.
33.
34.
35.
D.5 Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 36.
37.
38.
39.
D.6 Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 22 (Wyłączając siedzenie kierowcy) 40.
41.
42.
43.
D.7 Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą lub większą niż 22 (Wyłączając siedzenie kierowcy) 44.
45.
46.
47.
Samochody ciężarowe o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
 Liczba osi  Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)  Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)  Kwota podatku
zł, gr
 
 abcde
D.8 Dwie osie 48.
 49.
50.
51.
D.9Trzy osie  52.
53.
54.
55.
D.10 Cztery osie i więce 56.
57.
58.
59.
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
 Liczba osi  Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności  Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)  Kwota podatku
zł, gr
 
  abcde
D.11Dwie osie  60.
61.
62.
63.
D.12Trzy osie i więcej  64.
65.
66.
67.
    Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego   
  Liczba osiLiczba pojazdów niepozostających we współwłasności  Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)  Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)  Kwota podatku
zł, gr
 
  abcde
D.13 Jedna oś 68.
69.
70.
71.
D.14Dwie osie  72.
73.
74.
75.
D.15Trzy osie i więcej  76.
77.
78.
79.

E. KWOTA PODATKU
 
Razem kwota podatku
 
Suma kwot z kol. e w części D.
80.
 

Kwota I raty podatku do zapłaty

Należy wpisać kwotę raty podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych.

81.
 

Kwota II raty podatku do zapłaty

Należy wpisać kwotę raty podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych.

82.