Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 

 

 

Miejscowość:   Data:
    
Wnioskodawca

Typ wnioskodawcy:

 
Dane osobowe  
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania  
Województwo:
 Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon:
Email:
   
 

 Adres skrytki ePUAP: 

 
   Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

 

 

 

WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO

 

W N I O S E K

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, składam wniosek 

 

dotyczącej nieruchomości położonej w miejscowości 

oznaczonej nr ewid. 

inwestycja obejmuje ponadto działki nr 

 

RODZAJ INWESTYCJI: budowa, rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania 

GRANICE TERENU INWESTYCJI I OBSZARU ANALIZOWANEGO

zgodnie z załącznikiem graficznym

 

CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO: zabudowa , uzbrojenie , zadrzewienie 

CHARAKTERYSTYKA  INWESTYCJI:

PROGRAM INWESTYCJI

mieszkanie, rekreacja, sport, usługi, handel, produkcja, magazynowanie, parkowanie, obiekty gospodarcze i inne  ( podać charakterystyczne dane techniczne obrazujące skalę inwestycji )

 

ZABUDOWA

wolno stojąca, zwarta, rozczłonkowana */ (podać ilość kondygnacji, formę dachu, pokrycie dachowe, technologię budowlaną i inne charakterystyczne cechy )

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

standardowe, zgodne z przeznaczeniem obiektu, zagospodarowanie terenu */ ( podać informacje o zieleni, parkingach, drogach, budowlach, małej architekturze, podziale nieruchomości, cel podziału nieruchomości itp.)

 

ZAPOTRZEBOWANIE W ZAKRESIE IFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

 

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA , PARKINGI

WODA

ENERGIA ELEKTRYCZNA

ENERGIA CIEPLNA

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH

TELEFON

ODPADY

INNE

WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO:

 

Charakterystyczne dane techniczne mające oddziaływanie na środowisko  

Zanieczyszczenie powietrza 

Zanieczyszczenie gruntu , wód podziemnych  i powierzchniowych 

Hałas 

Wpływ inwestycji na istniejącą roślinność

Wpływ inwestycji na krajobraz.

Informacja o planowanym przedsięwzięciu sporządzona zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm. )

                                                                                                                          - w załączeniu */

INNE INFORMACJE O INWESTYCJI: 
                                     

                                                                                                                     

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

/DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

1. Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.

2. Określenie granic terenu objętego wnioskiem , przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej , przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego , obejmujących teren , którego wniosek dotyczy i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać oraz granice obszaru analizowanego */ w skali 1:500 lub 1:1000 , a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 ; **/

2. 2 czyste egzemplarze mapy j.w.

3. Charakterystykę opisową inwestycji wg załączonego druku WNIOSKU ;

4. Charakterystykę inwestycji w formie graficznej ( koncepcja zabudowy i zagospodarowania terenu – wykonana przez inwestora lub osobę uprawnioną ) - 1 egz.

5. Pełny wypis z rejestru gruntów na działki wchodzące w zakres inwestycji , po zaktualizowaniu klasyfikacji użytków; 

6. Odbitka z mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 , umożliwiająca identyfikację położenia inwestycji w stosunku do otaczających terenów;

7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeśli planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71).

8. Dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (jedynie w przypadku występowania o wydanie decyzji związanej z gospodarstwem rolnym).

9.Dokument potwierdzający zapłacenie opłaty skarbowej.

10. Inne dokumenty mające wpływ na ustalenie warunków zabudowy
 

 

*/  Nie dotyczy zabudowy zagrodowej, linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej.

**/ Granice obszaru analizowanego wyznacza się na kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50m.

 

Informacja w sprawie opłaty skarbowej:

Opłacie podlega dokonanie czynności urzędowej dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego /  decyzji o warunkach zabudowy. Opłata skarbowa wynosi: 107 złotych –decyzja, 17 złotych  - pełnomocnictwo  - ustawa z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Nie podlega opłacie skarbowej budownictwo mieszkaniowe  (w tym urządzenia i budowle z nim związane) – art.2 ust.1 pkt.2; zwolnieniu podlegają: jednostki budżetowe – art.7 pkt.2, jednostki samorządu terytorialnego – art.7 pkt.3, pełnomocnictwo dla małżonka , rodzeństwa – załącznik cz.IV ppkt.3.  Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej)