Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów

 

Miejscowość:   Data:
    
 
Dane osobowe  
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania  
Województwo:
 Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon:
Email:

 

Adres skrytki ePUAP: 

 
   Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

 

 

 

(imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza,

 właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń,

o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego)

 (telefon)

(imię, nazwisko i adres pełnomocnika jeżeli został ustanowiony)

 (telefon)

 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów

rosnących na terenie położonym  na działce o nr geod. , obręb 

1.Nazwa gatunku drzewa lub krzewu (podać ilość drzew w sztukach) 

2.Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm: 

 a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni- obwód każdego z tych pni 

b) nie posiada pnia- obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa 

 

3.Wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew (w m2

 

4.Miejsce (np. działka budowlana, rekreacyjna, nieużytki, pas drogowy, użytki rolne itp.) 

5.Przyczyna usunięcia drzewa lub krzewu 

6.Termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu

7.Czy usuniecie drzew lub krzewów wynika z prowadzonej  działalności gospodarczej (zaznaczyć właściwy kwadrat)

8. Oświadczam/y, że podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych informacji skutkuje wydaniem wadliwej decyzji. Jest to usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, co w konsekwencji spowoduje wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 2134ze zm.).

 

 ZAŁĄCZNIKI:

 

 

 

 

 

 

 -nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub

-przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli nasadzenia lub przesadzenia są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania,

 

 

 


Uwaga:

W myśl art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie m.in.:

1) krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:

• 80cm  w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

• 65cm  w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

• 50cm  w przypadku pozostałych gatunków drzew.

4) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

5) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywróceniu gruntów nieużytkowanych do  użytkowania rolniczego;

6) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków