Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew

 

Miejscowość:  Data:
   
Wnioskodawca
 
Dane osobowe 
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania 
Województwo:
 Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt 
Telefon:
Email:
 

 Adres skrytki ePUAP: 

 
  Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

 

 

ZGŁOSZENIE

ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW

ADANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY (właściciela/współwłaścicieli nieruchomości)

Imię i Nazwisko:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

E-mail:

Telefon:


BDANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA  (adres do korespondencji)

 Imię i Nazwisko:

 Miejscowość:

Kod pocztowy: 

 Ulica: 

 Nr domu:

 Nr lokalu:

 E-mail:

Telefon: 


Na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.) zgłaszam zamiar usunięcia – na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – drzewa/drzew rosnącego/rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej w miejscowości 

dz. nr 

 

 C WYKAZ DRZEW ZGŁOSZONYCH DO USUNIĘCIA
 NrNazwa gatunku Obwód pnia drzewa na wys. 5 cm od pow. gruntu [cm]Obwód pnia drzewa na wys. 130 cm od pow. gruntu [cm]Nr działki/arkusz mapy/obręb
 


DUZASADNIENIE: 
 1. 


 E DO WNIOSKU DOŁĄCZAM:
1.

 Rysunek/mapę określającą usytuowanie na nieruchomości drzewa lub drzew planowanych do usunięcia.

2.

 Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

3.

 

4.

 
Pouczenie:

1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5cm nie przekraczają:

a) 80cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2. W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody).

3.W przypadku usuwania drzew w sezonie lęgowym ptaków (tj. w terminie od 1 marca do 31 sierpnia), bezpośrednio przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić dodatkowe oględziny w celu potwierdzenia bądź wykluczenia negatywnego oddziaływania na ptaki i ich siedliska. Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 4 Ustawy o Ochronie Przyrody, uszczegółowionym zapisem § 7 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, wprowadzono zakaz niszczenia siedlisk zwierząt dziko żyjących. W przypadku stwierdzenia występowania w obrębie drzew ptaków chronionych, należy wstrzymać prace, aż do końca sezonu lęgowego lub wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom określonym w art. 52 tej ustawy.

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa lub drzew złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło/rosły usunięte drzewo/drzewa, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub drzew (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody).

5. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody).

6. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie (podstawa prawna: art. 33 § 3 i art. 76a §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

7. Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, na rachunek bankowy Gminy Świętajno nr 61 9339 0006 0010 0100 0707 0001. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Oryginał dowodu zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.