Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wnioskodawca

Typ wnioskodawcy:

 
Dane osobowe  
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania  
Województwo:
 Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer budynku:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon:
Email:
   
Dane instytucji
Nazwa skrócona:
KRS:
REGON:
NIP:
Adres siedziby  
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer budynku:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon
Faks:
Email:
 
 

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r., poz. 250)
Składający: Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi, współwłaścicielami a także jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych podmiotów władających nieruchomością.
Termin składania:
Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Miejsce składania: Urząd Gminy Świętajno, 19-411 Świętajno 104, tel. 87 521 54 20, fax. 87 521 54 14
Organ właściwy
do złożenia deklaracji
Wójt Gminy Świętajno, 19-411 Świętajno 104.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:

 3.
 5.B. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

2. Rodzaj składającego deklarację

 

 3. Nazwisko i imię

4. Numer PESEL

7. Numer telefonu

8. Adres e-mail

 3. Pełna nazwa

5. Identyfikator REGON

6. Numer NIP

7. Numer telefonu

8. Adres e-mail


C. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY
 9. Kraj:
 10. Województwo:
 11. Powiat:
 12. Gmina:
13. Ulica:
 14.Numer budynku / 15. numer lokalu:
 
 16.Miejscowość:
  17. Kod pocztowy:
 18. Poczta:
 9. Kraj:

 10. Województwo:

 11. Powiat:

 12. Gmina:

13. Ulica:

 14.Numer budynku / 15. numer lokalu:
   
 16.Miejscowość:

  17. Kod pocztowy:

 18. Poczta:

 C.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
          (proszę wypełnić gdy adres jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby w pkt C)
 19. Gmina:

20. Ulica:

 21.Numer budynku / 22. numer lokalu:
 
 23.Miejscowość:

  24. Kod pocztowy:

 25. Poczta:

26. Obręb/ arkusz/ numer działki (proszę wypełnić jeżeli nie ma nadanego numeru budynku)

D. Oświadczam, że deklarowana nieruchomość jest:
27. Rodzaj nieruchomości

 
E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1. Dotyczy właścicieli nieruchomościzamieszkałych
28. Sposób gromadzenia odpadów

29. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.1. niniejszej deklaracji zamieszkuje:

30. Wyliczenie miesięcznej opłaty:

   1. X 2. =

 3.

  (liczba pojemników)   (stawka opłaty)   (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
 
E.2.  Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady

 31. Sposób gromadzenia odpadów

32. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.1. niniejszej deklaracji odpady komunalne powstają:

 

33. Wyliczenie miesięcznej opłaty:

120l  1.  X 2.  =  3. 
(rodzaj) (liczba pojemników)   (stawka opłaty)   (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
240l  4. X 5. =  6.
(rodzaj)  (liczba pojemników)   (stawka opłaty)   (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
1100l  7. X 8. =  9.
(rodzaj)  (liczba pojemników)   (stawka opłaty)   (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
KP-7 10. X 11. = 12.
 (rodzaj) (liczba pojemników)   (stawka opłaty)   (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
      RAZEM = 13.

 

 
E.3.  Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku

 34. Sposób gromadzenia odpadów

35. Wyliczenie miesięcznej opłaty:

 1.  X 2.  =  3. 
((liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe))   (ryczałtowa stawka opłaty)   (iloczyn liczby domków/innych nieruchomości i ryczałtowej stawki opłaty)

 

 
 
 

 

Pouczenie:

1)       Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.    o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016r., poz. 5).

 

2)       Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Świętajno deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania  na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

3)       W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Świętajno nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

 

Objaśnienia:

 

Część D

Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne – określonych w części D deklaracji, podzielono na trzy grupy opisane w punktach 1, 2, i 3:

Pkt 1 – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy. W przypadku właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych (bloki), deklarację składa zarządca nieruchomości (zarząd wspólnoty) w imieniu wszystkich właścicieli. Właściciele nieruchomości zamieszkanych (pkt 1) wypełniają deklarację w części E.1.

Pkt 2 – dotyczy właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np.: placówki oświatowe, sklepy, cmentarze, urzędy, hotele, instytucje, zakłady usługowe. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych (pkt 2) wypełniają deklarację w części E.2.

Pkt 3 – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku. Właściciele tych nieruchomości (pkt 3) wypełniają deklarację w części E.3.

 

Część E

E.1. – wyliczenie miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.

E.2. – wyliczenie miesięcznej opłaty, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej wielkości, odbieranych co 2 tygodnie oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli na nieruchomości niezamieszkanej odpady komunalne powstają okresowo, należy podać miesiące, w których powstają odpady. Właściciel nieruchomości będzie obciążany opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącach, kiedy faktycznie powstają odpady.

E.3. – wyliczenie rocznej opłaty stanowi iloczyn liczby wszystkich domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ryczałtowej stawki opłaty.

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.

 

Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.