Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

 

 

Dane osobowe 
Imię:   
Drugie imię:   
Nazwisko:   
PESEL:   
NIP:   
Adres zamieszkania  
Województwo:   
Powiat:   
Gmina:   
Miejscowość:   
Ulica:   
Numer domu:   
Numer lokalu:   
Kod pocztowy:   
Poczta: 
 Kontakt 
Telefon: 
E-mail: 
Adres ePUAP: 
   
 

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego


 

1. Dane osoby, dla której dowód zostanie wydany


Numer PESEL  
Imię (imiona)  
Nazwisko  
Nazwisko rodowe  
Podają zarówno kobiety, jak i mężczyźni
Data urodzenia  
Miejsce urodzenia  
Obywatelstwo  
Płeć  
   

Dane rodziców


Imię ojca (pierwsze)    
Imię matki (pierwsze)    
Nazwisko rodowe matki    

 

2. Dane kontaktowe osoby składającej wniosek


    Wpisz poniżej adres do korespondencji:    
Ulica        
Numer domu   Numer lokalu  
Kod pocztowy   Miejscowość  
Adres elektroniczny  
    Adres skrzynki ePUAP. Wypełnij, jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego.
Numer telefonu        
    Numer nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie dowodu.
Adres e-mail      
    E-mail nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie dowodu.

 

3. Fotografia osoby, która ma otrzymać dowód


    Do wniosku dołącz plik zawierający zdjęcie o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele
   

 

4. Powód ubiegania się o wydanie dowodu


   
   
 

 

5. Oświadczenie


    Jeżli ktoś podaje nieprawdę lub zataja prawdę we wniosku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
    Oświadczam, że rozumiem odpowidzialność karną za zatajenie prawdy lub podanie nieprawdy w tym wniosku.
    Podstawa prawna: art. 233 § 1 w związku z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
Miejscowość  
Data